Test nga Gjuha dhe letersia shqipe

Me çka mbaron fjalia thirrmore

Çka vihet në fund të fjalisë dëshirore

Me çka mbaron fjalia nxitëse

Me çka mbaron fjalia pyetëse

Me çka mbaron fjalia dëftore

Çka janë prapashtesat

Çka janë parashtesat

Ku vendoset prapashtesa

Ku vendoset parashtesa

Çka quajmë rrënjë

Cili lumë i ndan dy dialektet e shqipes

Çka është theksi i fjalisë

Cili është romani i parë në gjuhen shqipe

Sa lakime ka emri

Cilat janë kategoritë gramatikore të foljes

Cilat janë shkallët e ndajfoljes

Cilat janë pjesët e ligjeratës

Cilat janë veprat e Sami Frashërit

Cilët / Cilat janë lidhëzat shtuese

Cilët / Cilat janë lidhëzat krahasore

Cilët / Cilat janë lidhëzat vendore

Cilat janë bashkëtingelloret e gjuhës shqipe

Cilat janë veprat letrare të Dritëro Agollit 

Cilat janë veprat e Naim Frashërit

Cilat janë rasat e emrit

Cilët / Cilat janë lidhëzat kohore

Cilat janë zanoret e gjuhës shqipe

Cilat janë veprat e Ali Podrimja

Cilat janë gjymtyrët kryesore të fjalisë 

Cilët / Cilat janë lidhëzat kundërshtuese

Cilët / Cilat janë lidhëzat shkakore

Cilët janë përemrat e pacaktuar 

Cilat janë mënyrat e foljes

Cilat janë format e pashtjelluara të foljes

Çka emërton kallëzuesi

Ku dhe kur u hap shkolla e parë

Çka janë foljet e rregullta

Kush quhen tinguj

Ç’është poezia patriotike

Cilat janë llojet e ndajfoljes

Çka është përemri

Çka është vargu

Cilët janë ndajfoljet e vendit

Çfarë roli luan ndajfolja e vendit

Cilat janë veprat letrare të Çajupit

Ç’është Himni

Ç’është Subjekti

Çka tregon fjalia habitore

Cilët janë përemrat pyetës

Për çka shërbejnë përemrat pyetës

Çka tregon përemri vetvetor

Ç’është elegjia

Çka tregon përemri pronor

Çka është rasa emërore

Ç’është Simboli

Çka tregon përemri vetor

Ç’janë proverbat

Ç’është Drama

Ç’është Komedia

Ç’është Perifraza

Çka janë lidhëzat nënrenditëse

Çka është folja këpujore

Ç’janë Përrallëzat (fabulat)

Cilët janë personazhet tek romani Kështjella

Si quhet autori i Abetares së parë në gjuhën shqipe

Kur dhe ku lindi Vehbi Kikaj

Kur dhe ku lindi Migjeni

Ku dhe kur lindi Faik Konica

Ku dhe kur lindi Ismail Kadare

Ku dhe kur lindi Nazmi Rrahmani

Ku dhe kur lindi Luan Starova

Ku dhe kur lindi Rexhep Qosja

Ku dhe kur lindi Gaqo Bushaka

Ku dhe kur lindi Dritëro Agolli

Çka janë antonimet, sinonimet dhe homonimet

Çka janë baladat

Çka është subjekti i veprës letrare

Çka janë veprat lirike

Çka janë veprat epike

Cilat janë gjinitë e emrave

Cilat janë elementet kryesore të tregimit

Çka janë veprat dramatike

Cilat janë llojet e poezisë së lashtë lirike

Cilat janë llojet e poezisë së sotme lirike

Cilat janë llojet e biblotekave

Si bëhet shkrimi i datave

Kush e shkroi romanin ” Rruga e shtëpisë sime”

Me çfarë pyetjesh gjendet kryefjala

Çka është hiperbola

Ç’është Reportazhi

Ç’është njoftimi

Kush e shkroi poezinë fatet

Kush e shkroi romanin Kështjella

Cilat janë shkronjat zanore shqipe

Çka janë pjesët e ndryshueshme të ligjeratës dhe cilat janë ato

Si ndahen pjesët e ligjeratës

Sa dialekte ka gjuha shqipe

Në cilën familje gjuhësh bën pjesë gjuha shqipe

A është e vjetër gjuha shqipe

Nga rrjedh gjuha shqipe

Ku dhe kur u mbajt kongresi i alfabetit të gjuhës shqipe

Cilat janë llojet e poezisë së sotme lirike

Çka është lirika

Cilat janë llojet e poezisë së lashtë lirike

Cilat janë llojet kryesore të romanit

Cilët janë përemrat e pacaktuar

Cilët janë përemrat pronorë

Cilët janë përemrat vetvetorë

Cilat janë veprat letrare të Dritëro Agollit

Cilat janë veprat letrare nga Gaqo Bushaka

Cili është libri i parë i shkruar në gjuhën shqipe

Cili është dokumenti i dytë i shkruar në gjuhën shqipe

Sa zanore ka gjuha shqipe dhe cilat janë ato

Sa bashkëtingëllore dyshe ka alfabeti ynë dhe cilat janë ato

Çka janë treguesit

Çka janë sinjalet

Sa shkronja ka alfabeti ynë

Çka janë shenjat

Çka janë homonimet

Çka janë sinonimet

Sa dialekte ka gjuha jonë dhe cilat janë ato

Cilët janë përemrat vetor

Cilat janë llojet e fjalive sipas kuptimit të tyre shprehës

Numëro pjesët e ndryshueshme të ligjëratës

Cilin alfabet përdorë gjuha shqipe

Si ndahet gramatika e gjuhës shqipe

Çka është intonacioni

Cilët janë përemrat pyetës

Çka është sintaksa

Çka është leksikologjia

Çka është pasthirrma

Çka është parafjala

Çka është folja

Cilat janë dialektet shqiptare

Cilat janë shenjat e pikësimit

Çka është kryefjala

Çka është rrethanori

Cilat janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë

Çka është emri i përgjithshëm dhe emri i përveçëm

Çka janë emrat abstraktë

Çka janë emrat konkret

Çka është rasa dhe cilat janë rasat e emrit

Çka është mbiemri

Çka është fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë

Cilët emra bëjnë pjesë në lakimin e dytë

Çka është theksi

Cilat janë pjesë të pandryshueshme të ligjëratës

Çka janë përemrat dëftorë

Çka janë emrat e numrit njejës dhe emrat e numrit shumës

Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe – sa zanore dhe bashkëtingllore janë tek gjuha shqipe

Si bëhet klasifikimi i zanoreve në gjuhën shqipe

Si bëhet klasifikimi i bashkëtingëlloreve në gjuhën shqipe

Çka janë diftongjet dhe grupet e zanoreve

Çka është rrokja

Çka është theksi i fjalisë

Cilat janë tri degët e mëdha të gramatikës

Çka është forma, fjala, tema dhe mbaresa e fjalës

Çka janë fjalët e parme dhe jo të parme

Çka janë fjalët e përbëra

Çka është leksiku dhe fusha leksikore

Cilët / Cilat janë përbërësit kryesorë të fjalisë

Çka është fjalia dhe cilët/cilat janë përbërësit e saj

Çka është fjalia dëftore

Çka është fjalia pyetëse

Çka është fjalia nxitëse

Çka është fjalia dëshirore

Cilat janë format e fjalisë

Ku dhe kur lindi Gaqo Bushaka

Cilët janë gjymtyrët kryesorë të fjalisë

Me çka shprehet kryefjala

Çka është kallëzuesori

Çka është kallëzuesi

Cilat janë mbaresat shquese për emrat e gjinisë mashkullore

Cilët janë llojet e kallëzuesit

Cilët janë gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë

Çka është rrethanori

Çka është ndajshtimi

Sa rasa ka emri në gjuhën shqipe dhe cilat janë ato

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundërshtuese

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtuese

Çka është fjalia e përbërë

Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore

Cilat janë dialektet e gjuhës shqipe

Çka janë përemrat pyetës

Çka është rrethanori i kohës

Çka është rrethanori i vendit

Çka është rrethanori i mënyrës

Çka është rrethanori i shkakut

Çka është rrethanori i sasisë

Çka është rrethanori i qëllimit

Çka është kundrinori

Cilët janë llojet e kundrinorit

Cilët emra bëjnë pjesë në lakimin e dytë

Sa shkronja ka alfabeti ynë

Cilët janë përemrat vetor

Cilat kategori gramatikore ka emri

Cilat janë pjesët e ndryshueshme të ligjëratës

Cilat janë llojet e fjalive sipas kuptimit të tyre shprehës

Sa dialekte ka gjuha jonë dhe cilat janë ato

Cilët janë përemrat pyetës

Cilat janë pjesë të pandryshueshme të ligjëratës

Cilat janë tri degët e mëdha të gramatikës

Cilat janë mbaresat shquese për emrat e gjinisë mashkullore

Cilat kategori gramatikore ka emri

Në cilin vit u bë unifikimi (standardizimi) i gjuhës letrare shqipe dhe ku

Sa rasa ka emri në gjuhën shqipe dhe cilat janë ato

Në cilat raste duhet shkruar me shkronjë të madhe

Në cilin vit u bë unifikimi (standardizimi) i gjuhës letrare shqipe dhe ku

Në gjuhën shqipe folja ka gjashtë mënyra. Cilat janë ato

Cilat janë tri kohët themelore të foljeve

Fjalët si këto: faleminderit, lamtumirë, mirëmëngjesi, tungjatjeta, udha e mbarë, tung etj. në gramatikë janë

Cilën mbaresë shquese marrin emrat e gjinisë femërore

Cilat janë mënyrat e pashtjelluara të foljeve

Çka është kundrinori i drejtë

Me se shprehet kundrinori i drejtë

Kush e shkroi veprën fjalët e qiririt

Cilit grup të gjuhëve i takon gjuha shqipe

Çka është kallëzuesori i kundrinorit të drejtë

Çka janë fjalët e përbëra ose kompozitat

Me cilat pyetje gjendet kryefjala

Me çka shprehet kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë

Me çka shprehet kundrinori i zhdrejtë me parafjalë

Çka është përcaktori

Cilat janë llojet e përcaktorit

Kush e shkroi romanin Kronikë në Gur

Çka është morfologjia

Çka është emri

Cilat janë kategoritë gramatikore të emrit

Sa gjini i ka emri dhe sa trajta i ka emri

Cilat janë llojet e emrit

Çka janë emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm

Çka janë emrat frymorë dhe jofrymorë

Çka janë emrat konkretë dhe abstraktë

Çka janë emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm

Çka janë emrat përmbledhës dhe të lëndës

Si ndahen mbiemrat

Si formohet mbiemri

Përemrat që tregojnë kujt i përket diçka quhen

Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e

Çka është miti dhe legjenda

Çka është monologu i brendshëm

Çka është vjersha

Çka është ninulla

Çka është figura e krahasimit

Çka është hiperbola

Çka është tregimi

Çka është radiodrama

Çka është drama

Çka është komedia

Ç’është kompozicioni

Çka është subjekti

Çka janë fabulat

Çka është elegjia

Çka është alegoria

Çka janë proverbat

Çka është romani

Çka është metafora

Çka është poezia lirike

Çka është personifikimi

Çka është metonomi

Çka është litota

Çka është perifraza

Çka është simboli

Çka është asonaca

Çka është antiteza

Çka është polisedenti

Çka është epanastrofea

Çka është aliteracioni

Çka është asidenti

Çka është paralelizmi figurativ

Çka është përsëritja

Çka është anafora

Çka është apostrofa

Çka është enumeracioni

Çka është shkallëzimi

Çka është sinektoda

Çka është inversioni

Çka është Alegoria

Çka është Epiteti

Çka janë pyetjet retorike

Çka është citati

Cilat janë shenjat e pikësimit

Çka është presja dhe pse përdoret

Çka është pikëpyetja dhe kur përdoret

Çka është Pikëçuditja dhe kur përdoret

Cilat janë gjinitë letrare

Çka janë këngët kreshnike

Çka është subjekti i veprës letrare

Çka janë anekdotat

Çka është poema

Çka është soneti

Çka është elegjia

Çka është monodrama

Çka është poezia refleksive apo mediative

Çka është gradacioni

Çka është motivi dhe ritmi

Çka është autobiografia

Çka është romani fantastiko – shkencor

Çka është romani aventurier

Çka është romani

Çka është tragjedia

Çka janë përrallat

Çka është pyetja retorike

Çka është motivi i veprёs letrare

Çka është tema e veprёs letrare

Çka është ideja e veprёs letrare

Çka është epika

Çka është telegrami

Çka është novela

Çka është eseja

Çka është biografia dhe çka autobiografia

Çka është anafora dhe çka është epifora

Çka është udhёpёrshkrimi

Çka është polisindeti dhe çka është asindeti

Çka është drama

Çka quajmë reportazh

Çka janë gjëegjëzat

Cilat janë etapat e zhvillimit në veprën epike

Çka është kallëzimi popullor

Çka është rima

Çka është poezia satirike

Çka është gjuha

Si mund të jetë gjuha

Çka janë treguesit, sinjalet dhe shenjat

Cilët / Cilat janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë

Çka quajmë pjesë të ligjeratës dhe cilat/cilët janë pjesë e ligjeratës

 

About hotfiles123

im rap scop
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s